Vytlačiť tútor stranu

Z činnosti správnej rady ZZBD HN, n.o. v roku 2016


Členovia SR sa v roku 2016 stretli 3-krát na oficiálnom zasadnutí správnej rady (SR). Bolo to v mesiaci apríl, október a december. Stretnutia sa konali v zmysle schváleného štatútu neziskovej organizácie. Tento sme v októbri 2016 zosúlaďovali so zákonom , ktorý bol novelizovaný, a tak bolo potrebné aj niektoré časti nášho štatútu novelizovať. Na zasadnutiach sme sa predovšetkým zaoberali návrhom a plnením rozpočtu združenia, plánom činnosti a jeho realizáciou, schválením cenníka pre rok 2017, plánom prezentácií banského skanzenu, tvorbou propagačných materiálov, a čo je už v tejto etape činnosti banského skanzenu dôležité - schválením loga. Toto sa začalo používať pri všetkej vnútornej komunikácii, ale hlavne aj v styku navonok. Je to prvok, ktorý nás posunul v prezentácii o ďalší krok vpred. V roku 2016 sme menili aj zloženie SR. JUDr. Tibor Schwartz dosiahol dôchodkový vek a odišiel do starobného dôchodku. Zasadnutie zakladateľov v súlade s článkom V. bod 2 Štatútu Neziskovej organizácie jednohlasne zvolilo pána Ing. Ivana Karstena za nového člena SR.

Banský skanzen - túto zaujímavú atrakciu nášho baníckeho regiónu môžu záujemcovia navštevovať už 13-ty rok. Za toto obdobie bolo potrebné každodenne vyriešiť množstvo drobných organizačných, technických, personálnych, prezentačných a iných úloh. Tieto sme riešili na operatívnych pracovných poradách. Za riešenie týchto dielčích úloh je potrebné poďakovať predovšetkým riaditeľovi banského skanzenu, ktorým je od samotného začiatku činnosti banského skanzenu p. Považan Vladimír. Zo svojho pracovného pôsobenia pozná podmienky banskej činnosti, a tak sa dokázal obklopiť ľuďmi, ktorí banský skanzen dostali až do dnešnej atraktívnej podoby. V roku 2016 organizačne činnosť banského skanzenu zabezpečovalo množstvo rôzne zainteresovaných a zanietených ľudí. Sú to sprievodcovia, tlmočníci, technici, rušňovodiči, dispečeri, ekonómovia, účtovníci, kontrolóri, zamestnanci TIK mesta Prievidza, zamestnanci JUKO CK spol. s r.o., členovia OOCR Región Horná Nitra – Bojnice, Regionálna televízia Prievidza, novinári a ďalší.

Ja, ako predseda SR ZZBD HN, n.o., všetkým za túto záslužnú činnosť ďakujem.
Ing. Zdenka Balážová