Vytlačiť tútor stranu

Prevádzkový poriadok

Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o. (ZZBD-HN, n.o.)
so sídlom v HBP, a.s.,časť Baňa Cigeľ, 972 05 Sebedražie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Hornonitrianskeho banského skanzenu
(Platný od 01.01.2015)
Prevádzkovateľ: Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.
IČO: 37 923323
Sídlo spoločnosti: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s (časť BC)
972 05 Sebedražie
Riaditeľ spoločnosti: Ing. Michal Oršula
Telefónne číslo: +421 905 522 704
E-mail: banskyskanzen@hbp.sk
Prevádzka: Hornonitriansky banský skanzen - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s (časť BC)
Predmet činnosti: sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely
Prevádzkový poriadok schválil: Ing. Miroslav BRAŽINA – vrchný technický riaditeľ                                                                                    Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

MIESTO KONANIA: Baňa Cigeľ (Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.)

Fáranie do hnedouhoľnej bane je celoročným produktom cestovného ruchu na hornej Nitre. „Putovanie" (fáranie) po každodennej ceste baníka je prehliadka časti povrchových ale hlavne banských priestorov vyčlenených pre turistov. Priestory sú výnimočné tým, že sa nachádzajú v dobývacom priestore časti banského závodu, v ktorom sa vykonáva ťažba hnedého uhlia. Všetky priestory tvoriace súčasť prehliadkovej trasy sú autentické.


Bansko-technické parametre
Prevádzková lokalita: 2. ťažobný úsek bane Cigeľ
Úložné pomery: západná časť handlovského uhoľného ložiska
Nadmorská výška počvy uhoľného sloja: 430,0 mnm
Nadmorská výška sprístupnených chodieb: 392,0 mnm
Dĺžka sprístupnených chodieb v 2.ťažob. úseku: 566 m
Dĺžka dopravnej trasy vláčikom: 2 312 mPovinnosti návštevníkov


- vstup do Hornonitrianskeho banského skanzenu (HBS) je povolený osobám starším ako 6 rokov
a osobám mladším ako 15 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov (mimo sprievodcu alebo tlmočníka HBS),

- dodržiavať opatrenia a predpisy, v rozsahu s ktorými boli oboznámení – bod 1.5.1 „Plánu sprístupňovania banských diel na múzejné účely – Hornonitriansky banský skanzen na roky 2015 – 2030“ (ďalej len „Plán“),

- posúdiť svoju spôsobilosť pre vstup do podzemia s ohľadom na zdravotný a psychický stav, 
Pri osobách mladších ako 15 rokov posúdenie vykoná zákonný zástupca,

- vstupovať do podzemia vo vhodnom športovom oblečení a vo  vhodnej športovej obuvi,

- dodržiavať pokyny sprievodcov.Povinnosti prevádzkovateľa a organizácie HBP, a.s.

- organizácia vyčlení 5 ks fáracích vozov pre účel prepravy návštevníkov HBS. Vozne budú označené veľkým písmenom „S“ a nebudú sa používať pre iné účely, 
- priestory expozície sa musia overovať predbežnou prehliadkou v súlade s § 8 ods. 1 Vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb.
- zabezpečí cesty určené pre chôdzu v súlade s §§ 291 a 292 Vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb.,
- zabezpečí označenie banských diel tabuľami, ako „zákaz vstupu, zákaz používania otvoreného ohňa, zákaz fajčiť“ a označenie v zmysle kapitoly 1.5.3. „Plánu“
- v známkovni zabezpečí lekárničku a nosidlá,
- návštevníkov vybaví ochrannými pomôckami: prilba, sebazáchranný prístroj, ochranný plášť a osobné svietidlo.
Ochranné pomôcky musí udržiavať čisté a v prevádzkyschopnom stave,
- Pre každú skupinu návštevníkov zabezpečí jedného resp. dvoch  sprievodcov (podľa počtu návštevníkov), z ktorých hlavný musí mať overené znalosti z Vyhlášky SBÚ č. 21/89 Zb. a jeden pomocný musí byť preukázateľne poučený,
- vykonávať kontrolu HBS v zmysle kapitoly 1.2.2 „Plánu“


Povinnosti sprievodcov

Okrem povinností odborného výkladu zabezpečujú:
- Oboznámenie návštevníkov v zmysle kapitoly 1.5.1 „Plánu“
- Evidenciu osôb, ktoré sa zdržujú v podzemí.                                                                                          
Dvojitá nezávislá kontrola sa vykonáva nasledovným spôsobom: každý návštevník si osobne prevezme na povrchu dve návštevnícke známky. Jednu návštevnícku známku návštevník odovzdá pri prevzatí osobného svietidla a druhú odovzdá v známkovni (v podzemí) hlavnému turistickému sprievodcovi (HTS), ktorý návštevnícke známky nosí počas celej prehliadky pri sebe a jednotlivým návštevníkom ich odovzdá na nástupnej stanici v podzemí po skončení prehliadky. Po prevzatí návštevníckych známok HTS telefonicky nahlási na výrobný dispečing počet osôb, ktoré sa nachádzajú v HBS.  Po vyfáraní si návštevník druhú známku prevezme po odovzdaní svietidla. Po vyfáraní HTS prevezme od návštevníkov osobne obe návštevnícke známky, čím preverí, že všetky osoby vyfárali z podzemia a zdržujú sa na určenom mieste na povrchu.  
- Do vlaku nastupujú ako poslední, po nastúpení všetkých návštevníkov a po prekontrolovaní uzavretia vstupov do vozov dávajú pokyn dohliadačovi na jazdu. Po zastavení súpravy vystupujú ako prví.
- Pri skupine návštevníkov menšej ako 16 sprievodca kráča na čele skupiny, pričom určí jedného dospelého návštevníka, podľa vlastného uváženia, ktorý bude na konci skupiny.
- Pri skupine návštevníkov väčšej ako 15, jeden zo sprievodcov kráča na čele skupiny a druhý na konci, čím skupinu uzatvára.   
- HTS zabezpečí, aby v každom fáracom voze bola min. jedna osoba staršia ako 18 rokov.
- Po ukončení prehliadky zabezpečí, aby všetci návštevníci opustili priestory HBP, a.s. (osobne ich odvedie až za hlavnú vrátnicu).
- Vykonávať kontrolu a zápisy v zmysle kapitoly 1.2.2 „Plánu“
- aby používanie fotoaparátov, kamier, audio-video záznamových zariadení a iných  druhov elektronických záznamových zariadení bolo v súlade so Smernicou č.32/2010 (vrátane jej zmien)
- Používanie fotoaparátov, kamier, audio-video záznamových zariadení a iných  druhov elektronických záznamových zariadení  v  HBP, a.s. Pri náhrade smernice č.32/2010 iným interným riadiacim aktom musí sa oboznámenie vykonať s poslednou platnou verziou.


Postup na prehliadkovej trase

Prehliadková trasa je zrejmá z mapových príloh „Plánu“ č. 2.1 (Mapa povrchu- situovanie prístupovej cesty k miestu fárania) a č.2.4 (Mapa sprístupneného skanzenu).

A. Povrch – k nástupnej stanici  pre fáranie do podzemia cez stanoviská 1., 2., 3., a  4.. Po vyfáraní z podzemia cez stanoviská 5., 3., 2., 1.

B. Podzemie – z nástupnej stanice cestami na chôdzu až do banského skanzenu. V banskom skanzene sa prehliadka vykonáva v zmysle mapovej prílohy „Plánu“ č.2.4. Po ukončení prehliadky návštevníci a sprievodcovia ??? cestami na chôdzu až nástupnú stanicu v podzemí

Pozn.: prehliadková trasa a umiestnenie jednotlivých expozícií sa môžu podľa potreby meniť  a dopĺňať v rozsahu  banských diel tvoriacich skanzenCENNÍK VSTUPNÉHO A SLUŽIEB


CENA VSTUPNÉHO ZA JEDNU PREHLIADKU A POPLATKY SA UPLATŇUJÚ V ZMYSLE PLATNÉHO CENNÍKA.


POPLATKY:
- poplatok za tlmočenie (službu je potrebné dojednať vopred)
- poplatok za fotoaparát
- poplatok za videokameru


TERMÍN PREHLIADOK utorok - nedeľa (pondelok voľný deň)
ČAS PREHLIADOK dopoludnia o 10:00, popoludní o 14:00
DĹŽKA PREHLIADKY max. 2 hod 30 min.
POČET ÚČASTNÍKOV min. 6 osôb, max. 50 osôb
DOPRAVA:

- individuálna - po trase vyznačenej informačnými tabuľami „ Banský skanzen " z hlavnej cesty E572 (50) medzi mestami Prievidza a Nováky z obidvoch smerov. Trasa pokračuje cez obec Sebedražie na baňu Cigeľ.