Vytlačiť tútor stranu

HBS Baňa Cigeľ - Stratégia rozvoja


Premenu priemyselného komplexu bane Cigeľ na turisticko  –  rekreačný komplex
ako jednu z možných variant rieši vypracovaná štúdia zo septembra 2014

„Stratégia rozvoja - oddychové a náučné centrum

so zameraním na históriu a súčasnosť hnedouhoľného baníctva na Hornej Nitre”

Výňatok zo štúdie - obálka

Obálka štúdie


Výňatok zo štúdie - Úvod

Ukončenie ťažby uhlia v rámci výhľadového plánu Hornonitrianskych baní Prievidza,a.s. – Baňa Cigeľ /HBP – BC/ znamená koniec symbiózy banskej činnosti a prevádzkovania Banského skanzenu /BS/ tak ako ho poznáme v súčasnosti. Je evidentné, že osamostatnenie bez výhľadu získania finančných prostriedkov na pokračovanie prevádzky skanzenu a vybudovania podporných zariadení, ktoré by tvorili súčasť komplexných služieb z oblasti cestovného ruchu, v areály končiaceho závodu, znamená postupný, ak nie okamžitý zánik tohto jedinečného produktu cestovného ruchu na Hornej Nitre. Primárne banské diela nevyčísliteľnej finančnej i historickej hodnoty tvoriace súčasť prehliadkovej trasy, slúžiace na zabezpečenie dopravných trás a expozičných priestorov v skanzene, ale aj sekundárne diela vybudované HBP, a.s. len za účelom využitia banských priestorov na turizmus si žiadajú odpoveď na otázku čo ďalej. V prospech pokračovania hovorí najmä desať rokov trvajúca prevádzka, počas ktorej ju v obmedzenom prevádzkovom režime navštívilo viac ako 35 000 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, Česka ba čo viac zo všetkých svetadielov. Pozitívne ohlasy návštevníkov sú zaväzujúce pre vynaloženie úsilia na záchranu udržateľnosti tejto výnimočnej, už regionálnej ak nie národnej turistickej atrakcie.

Cieľom stratégie Združenia na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o. ako prevádzkovateľa Hornonitrianskeho banského skanzenu je vybudovať Oddychové a náučné centrum so zameraním na históriu a súčasnosť hnedouhoľného baníctva na Hornej Nitre. Projekt zahŕňa dobudovanie podpovrchovej i povrchovej časti banského skanzenu a vybudovanie komplexného oddychového a náučného centra s napojením na ostatné subjekty týkajúce sa uhoľného baníctva na území Hornej Nitry i ostatné prírodné a turistické atraktivity regiónu.

Hlavným dôvodom pokračovania prevádzky Banského skanzenu v terajšom banskom priestore je jeho autentickosť spájajúca sa s konkrétnou históriou – pravdivosťou príbehu v čom spočíva jeho unikátnosť a využitím prístupového banského diela, hlavnou štôlňou, nevyčísliteľnej historickej a finančnej hodnoty. Ďalším nie menej dôležitým aspektom ponechania banského skanzenu na pôvodnom mieste je autentická koľajová doprava v primeranej dĺžke a odpovedajúcej kvality trate. Z bezpečnostného hľadiska je hlavným dôvodom to, že celá časť prevádzkových priestorov sa nachádza v dobývacom priestore, ktorý je zaradený do kategórie neplynujúcich baní!!! Ide o stabilný banský priestor s chodbami vyrazenými v hlbokom podloží, kde nezanedbateľný význam má výškové uloženie prevádzkových chodieb v skanzene ale najmä klesajúce uloženie hlavnej štôlne smerom k východu – ústiu, umožňujúce odvod banskej vody samospádom!!! Iné také a ani iné podobné prostredie v zostávajúcej časti dobývacieho priestoru bane Cigeľ po ukončení dobývania nie je.

Predkladaný materiál považujte prosím za otvorený – privítame každý návrh, skúsenosť či pripomienku jeho korekcie alebo doplnenia.


S baníckym pozdravom – Zdar Boh !
Vladimír PovažanObsah úvodu štúdie je hlavným smerovaním a cieľom v činnosti Združenia na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o. v roku 2015.

Hlavnou náplňou jeho práce však naďalej zostáva prevádzka Hornonitrianskeho banského skanzenu.