Rozhodnutie o registrácii Združenia na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.

Krajský úrad v Trenčíne
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY
Hviezdoslavova ul. č. 3, 911 49 T r e n č í n

Č.A/2006/03890-5 v Trenčíne 13.09.2006

R O Z H O D N U T I E

Krajský úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy ako orgán príslušný na konanie podľa ust. § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 46 a ust. § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

r o z h o d n u t i e,

Krajský úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy, po preskúmaní návrhu zakladateľov na zápis neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby s názvom Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o. do registra neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa ust. § 11 ods.1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

r e g i s t r u j e
dňa 13.09.2006 pod č. OVVS/NO/104 - 15/2006 neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby:

Názov: Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.

Sídlo: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Baňa Nováky, o.z., časť BC, 972 05 Sebedražie

IČO: 37923323